Pemerhatian Transformasi TR90 memastikan anda berada dalam landasan yang betul semasa mengamalkan program TR90 dengan cara yang cepat dan mudah supaya mencapai matlamat transformasi peribadi anda hanya dalam masa 90 hari.

preview of daily tracker
x

Reset Kata Laluan

x

Reset Kata Laluan

Kata laluan sementara telah dihantar ke alamat emel anda.

Tutup
x

 

Tutup
x

TUKAR KATA LALUAN

Kata Laluan anda telah ditukarkan

Tutup
x

Terma & Syarat

PERATURAN RASMI CABARAN TRANSFORM DALAM 90 NU SKIN
TIDAK SAH JIKA DILARANG ATAU TERHAD OLEH UNDANG-UNDANG

Tempoh Pendaftaran dan Cabaran: Pendaftaran bagi Cabaran Transform dalam 90 (“Cabaran”) bermula dari 1 September 2013 jam 12:00:01 a.m. Waktu Min Greenwich (“GMT”) dan tamat pada 30 November 2013 jam 11:59:59 p.m. GMT (“Tempoh Pendaftaran”). Cabaran bermula pada 1 September 2013 jam 12:00:01 a.m. GMT dan tamat pada 28 Februari 2014 jam 11:59:59 p.m. GMT (“Tempoh Cabaran”). Komputer Laman Web Cabaran (seperti yang ditakrif di bawah) merupakan Peranti pengiraan masa yang rasmi.

Kriteria Kelayakan: Hanya terbuka bagi Pengedar atau Wakil Penjual Nu Skin yang mempunyai nombor ID Nu Skin yang sah dan membeli produk ageLOCâ„¢* pada atau selepas 1 September 2013, merupakan penduduk sah di negara tersebut (lihat senarai seksyen #5) dalam salah satu rantau berikut di mana Nu Skin menjalankan perniagaan: Amerika, Asia Utara, Pasifik, Asia Tenggara, EMEA dan Tanah Besar China, mencapai umur majoriti di kawasan kediamannya pada hari mendaftar. Tidak sah jika dilarang atau terhad oleh undang-undang. Cabaran tertakluk kepada semua undang-undang, peraturan dan arahan yang berkenaan dengan nasional, persekutuan, negeri, daerah dan tempatan.

Cara Menyertai: Dalam tempoh pendaftaran, layari www.TR90.com (“Laman Web Cabaran”), tekan di tempat yang ditunjukkan dan mengikut arahan pendaftaran dengan membekalkan maklumat pendaftaran serta membaca dan setuju kepada Peraturan Rasmi ini. Anda juga perlu membekalkan satu Penerimaan Pelepasan Umum bagi melengkapkan pendaftaran anda sebagai seorang “Peserta Berdaftar”. Sebagai seorang Peserta Berdaftar, bagi berpeluang untuk menang, anda mesti: (1) menyertai dengan menggunakan pemerhatian milestone yang diakses dari Laman Web Cabaran (“Pemerhatian Harian”) atau muat turun dan menggunakan Pemerhatian Harian dalam App rasmi TR90, (2) menyerah dan muat naik foto (“Penyerahan Foto”) pada hari terakhir yang ditetapkan dalam Peraturan Rasmi ini (INFORMASI TAMBAHAN TENTANG KEPERLUAN FOTO akan dimasukkan dalam Pendaftaran Cabaran); dan (3) Hantar satu Cerita Transformasi. Sepanjang Tempoh Cabaran, templat cerita transformasi (“Penyerahan Cerita”) akan disediakan dalam Laman Web Cabaran dan APP TR90. Menjadi seorang Peserta Berdaftar dan dengan membuat Penyerahan Foto dan Penyerahan Cerita Transformasi akan dikenali sebagai “Penyertaan”. Bagi layak dan berpeluang untuk memenangi hadiah, Perserta Berdaftar yang menyertai (“Peserta”) mestilah seorang Pengedar atau Wakil Penjual Nu Skin yang berada dalam keadaan yang baik. Dengan menyerahkan penyertaan, anda faham bahawa penyertaan anda adalah tertakluk kepada Penerimaan Pelepasan Umum dan mungkin digunakan mengikut budi bicara panaja bagi tujuan pemasaran atau promosi.
Penyertaan mesti: 1) Lengkap supaya berlayak; 2) memenuhi keperluan minimum seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3 di atas; 3) merupakan harta Peserta (atau jika terdapat foto yang ditangkap oleh jurugambar profesional, kenyataan dari jurugambar diperlukan termasuk tetapi tidak terhad kepada pengecualian terhadap hak moral jurugambar yang mungkin terdapat dalam foto); 4) Foto mesti mematuhi keperluan foto yang dinyatakan dalam Laman Web Cabaran termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat bahawa tiada foto boleh diubah dalam apa jua cara (termasuk menggunakan perisian pihak ketiga seperti PhotoShop). Sekiranya Penaja terjumpa foto dikemukakan tidak mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan di sini atau yang dijumpai dalam Laman Web Cabaran, Penyertaan akan dibatalkan secara automatik.

Sebarang Penyertaan yang dianggap tidak sesuai, tidak selaras dengan imej Penaja atau gabungannya atau tidak mematuhi Peraturan Rasmi ini, seperti yang ditentukan oleh Penaja dalam budi bicara Penaja, akan hilang kelayakan. Peserta tidak boleh menyalin atau memplagiat mana-mana bahagian Penyertaan dari sumber lain. Sebarang Penyertaan, mengikut budi bicara Penaja, melanggar atau mencabuli (atau mungkin mencabuli) sebarang hak cipta, cap dagangan, logo, tanda yang mengenalpasti jenama atau hak milik sesiapa yang hidup atau mati atau entiti, atau jika boleh dibantah, akan dibatalkan kelayakan (akan tetapi, penggunaan yang sesuai bagi logo atau tanda Nu Skin atau ageLOC dengan kebenaran Penaja akan diterima). Sebarang Penyertaan yang tidak mematuhi keperluan Laman Web Cabaran dan Peraturan Umum ini akan dibatalkan kelayakan pada budi bicara Penaja dan Penaja berhak untuk mengesahkan kesahihan Penyertaan dan Peserta. Sebarang Penyertaan yang tidak mematuhi syarat-syarat Laman Web Cabaran dan Peraturan Rasmi ini boleh dibatalkan mengikut budi bicara Penaja dan Penaja berhak untuk mengesahkan kesahihan Penyertaan dan Peserta. Semua Penyertaan yang diserah akan menjadi harta kepada Penaja dan tidak akan dikembalikan. Sila maklum: pengubahsuaian, meningkatkan atau mengubah kerja yang sedia ada oleh pihak ketiga tidak layak dijadikan sebagai kerja asal. Tiada maklumat mengenai Penyertaan atau penilaian, selain daripada sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Rasmi ini, akan didedahkan. Semua Penyertaan terakhir mesti diterima pada 30 November 2013 jam 11:59:59 p.m. GMT. Semua Cerita Transformasi mesti dihantar pada 28 Februari 2014 jam 11:59:59 p.m. GMT untuk berlayak memenangi hadiah.

Menyertai Rantau dan Negara Nu Skin:
Rantau A (Asia Tenggara dan Pasifik): Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina dan Vietnam (tertakluk kepada kelulusan dan berjaya berdaftar dengan pihak berkuasa Vietnam yang berkenaan, jika ada), Australia, New Zealand, Polynesia Perancis
Rantau B (Asia Utara): Republik Korea dan Jepun
Rantau C (Amerika): Amerika Syarikat, Kanada, Argentina, Brazil, Columbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, and Venezuela
Rantau D (EMEA): Belgium, Republik Czech, Denmark, Jerman, Sepanyol, Finland, Perancis, Iceland, Ireland, Itali, Luxembourg, Hungary, Belanda, Norway, Austria, Rusia, Poland, Portugal, Romania, Switzerland, Slovakia, Sweden, Turki, Ukraine, United Kingdom, Israel, Afrika Selatan
Rantau E (Tanah Besar China) – Sila maklum: Keperluan penyertaan adalah berbeza di Tanah Besar China seperti berikut: Peserta dari Hong Kong, Taiwan mestilah Pengedar bertaraf Eksekutif +. Peserta dari Tanah Besar China mestilah Wakil Penjual.

Terdapat sebanyak tiga (3) pemenang pada setiap Rantau bagi jumlah lima belas (15) Hadiah Utama.

Penilaian:
Penilaian Pusingan 1: Semua Penyertaan akan dinilai pada tahap pasaran untuk syarat kelayakan semasa penyerahan Cerita Transformasi. Semua penyerahan layak akan dipapar ke galeri foto pasaran. Pada atau kira-kira 10 Mac 2014, semua Penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Cabaran akan dinilai oleh juru penilai yang ditetapkan oleh Penaja (secara kolektif, “Penilai”) untuk menentukan 50 penyerahan bagi setiap pasaran untuk sejumlah dua ribu enam ratus lima puluh (2650) Penyertaan yang akan dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai calon bagi laman Finalis Serantau berdasarkan kriteria berikut: (33%) matlamat dan nombor transformasi dihuraikan dengan cerita sokongan; (33%) Foto Transformasi (menunjukkan cerita transformasi); (33%) Penggunaan produk (pematuhan)(“Kriteria Penilaian”). Penaja, mengikut budi bicaranya, berhak untuk memilih kurang daripada lima puluh (50) Penyertaan pasaran dalam Pusingan 1 untuk dikemukakan sebagai calon bagi Pusingan 2, jika tidak menerima jumlah yang mencukupi bagi Penyertaan yang berkelayakan.

Penilaian Pusingan 2: Pada atau kira-kira 17 Mac 2014, semua Penyertaan yang berkelayakan yang diterima dari pusingan satu dan dinilai di setiap Rantau sepanjang Tempoh Cabaran akan dinilai oleh juru penilai yang ditentukan oleh Penaja bagi setiap rantau untuk menentukan cerita transformasi utama yang akan dikemukakan ke laman Finalis Serantau dalam setiap Rantau berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan dalam Pusingan 1. Dua puluh lima (25) Penyertaan yang mendapat markah tertinggi bagi setiap Rantau akan dianggap sebagai "Finalis Serantau" bagi jumlah sebanyak seratus dua puluh lima (125) Finalis Serantau. Penaja berhak untuk memilih kurang daripada dua puluh lima (25) finalis serantau bagi setiap rantau jika, mengikut budi bicara mutlaknya, tidak menerima jumlah yang mencukupi bagi Penyertaan yang berkelayakan. Sekiranya berlaku seri, Penyertaan yang seri akan dinilai semula oleh penilai muktamad tambahan yang ditentukan oleh Penaja menggunakan kriteria penilaian yang disebutkan di atas. Keputusan Penilai, Penaja dan sebarang penilai tambahan adalah muktamad dan berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan Cabaran ini. Setiap Finalis Serantau akan dimaklumkan oleh Penaja pada atau kira-kira 19 Mac 2014 dan Penyertaan setiap Finalis Serantau akan dipaparkan di Laman Web Cabaran pada atau kira-kira 20 Mac 2014.

Penilaian Pusingan Terakhir: Kemudian, bermula pada 24 Mac 2014, Finalis Serantau bagi setiap Rantau akan dinilai oleh Brandmovers Inc. (“Administrator”) juga sebagai penilai yang ditentukan oleh Penaja (secara kolektif, “Penilai Finalis”), berdasar kepada kriteria penilaian yang digunakan dalam pusingan 1. Penyertaan yang mendapat markah tertinggi dari kalangan finalis serantau bagi setiap rantau akan dianggap sebagai pemenang Hadiah Utama dari Rantau tersebut. Penyertaan dengan markah kedua tertinggi di kalangan finalis Serantau bagi setiap rantau akan dianggap sebagai pemenang Hadiah Pertama dari Rantau tersebut. Penyertaan dengan markah ketiga tertinggi di kalangan finalis Serantau bagi setiap rantau akan dianggap sebagai pemenang Hadiah Kedua dari Rantau tersebut. Sekiranya berlaku seri, finalis Serantau seri akan dinilai semula oleh penilai muktamad tambahan yang ditentukan oleh Penaja dengan menggunakan kriteria penilaian yang disebutkan di atas. Keputusan Penilai Finalis, Penaja dan sebarang penilai tambahan adalah muktamad dan berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan Cabaran ini. Setiap pemenang akan dimaklumkan oleh Penaja pada atau kira-kira 27 Mac 2014 dan setiap pemenang Hadiah juga akan diumumkan di Laman Web Cabaran di mana Hadiah Penyertaan pemenang akan diberikan pada atau kira-kira 31 Mac 2014.

Makluman Pemenang Hadiah: Pemenang Hadiah yang berpotensi akan dimaklum melalui e-mel, telefon dan / atau pos dalam tempoh 2 hari selepas penentuan pemenang. Pemenang Hadiah yang berpotensi akan diperlukan untuk menandatangani dan mengembalikan Afidavit Kelayakan (atau Deklarasi), Siaran Liabiliti / Publisiti (yang sah) dan Tugasan Hak ("Afidavit / Siaran / Tugasan") dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh cubaan pemberitahuan untuk disifatkan sebagai Pemenang Hadiah. Afidavit/Siaran/Tugasan akan dihantar melalui alamat e-mel yang dibekalkan dalam Penyertaan. Pemulangan hadiah atau pemberitahuan sebagaimana ketidakupayaan dihantar, Penaja tidak dapat menghubungi Pemenang Hadiah berpotensi dalam tempoh masa yang munasabah atau ketidakpatuhan dengan Peraturan Rasmi ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan, dan pada budi bicara Penaja, naib juara akan dimaklumkan.

Hadiah dan Nilai Runcit Anggaran (“ARV”): Lima (5) Hadiah Utama (Satu (1) Hadiah Utama akan diberikan bagi setiap Rantau): $5,000.00 USD diberikan dalam bentuk cek. ARV: $5,000.00 setiap satu. Lima (5) Hadiah Pertama (Satu (1) Hadiah Pertama akan diberikan bagi setiap Rantau): $2,500.00 USD, diberikan dalam bentuk cek. ARV:$2,500.00 setiap satu. Lima (5) Hadiah Kedua (Satu (1) Hadiah Kedua akan diberikan bagi setiap Rantau) : $1,000.00 USD, diberikan dalam bentuk cek. ARV:$1,000 setiap satu. Jumlah AVR bagi semua hadiah ialah $42,500.00 USD. Tiada penggantian atau pemindahan hadiah dibenarkan, kecuali dibenarkan oleh Penaja yang berhak menggantikan hadiah (atau sebahagian daripadanya) dengan barang yang mempunyai nilai yang setanding atau lebih. Hadiah akan diberikan kepada peserta sahaja melain jika diluluskan oleh Penaja secara bertulis. Cukai nasional, persekutuan, negeri, daerah, perbandaran, dan tempatan, caj atau levi (misalnya cukai pendapatan atau sumbangan individu) bagi setiap negara adalah tanggungjawab pemenang. Penaja akan menyediakan penyata pendapatan berkenaan dengan nilai sebarang hadiah yang diberikan, jika berkenaan. Semua butiran hadiah adalah atas budi bicara tunggal Penaja. Kebarangkalian untuk menentukan Pemenang Hadiah adalah bergantung kepada bilangan Penyertaan berkelayakan yang diterima, kualiti masing-masing dan perbandingan mereka dari segi kriteria penilaian yang dinyatakan di atas. Terhad kepada satu (1) Hadiah bagi setiap peserta / alamat e-mel.

Peraturan Am: Dengan menyertai Cabaran ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi Peraturan Rasmi ini, keputusan Penaja dan penilai-penilai yang muktamad di dalam semua perkara yang berkaitan dengan Cabaran ini. Penaja dan induknya, syarikat gabungan, anak syarikat, agensi pengiklanan dan promosi, termasuk Administrator (secara kolektif, "Pihak Siaran") adalah tidak bertanggungjawab bagi apa jua bentuk kerosakan teknikal, perkakasan, perisian atau telefon, kehilangan atau tiada sambungan rangkaian, atau gagal, tidak betul, tidak lengkap, tidak tepat, aksara berselerak, atau kelambatan komunikasi elektronik yang disebabkan oleh pengguna atau oleh mana-mana peralatan atau pengaturcaraan yang berkaitan dengan atau digunakan dalam Cabaran ini atau bagi apa-apa masalah atau kesilapan dalam apa jua bentuk, sama ada teknikal, mekanikal, komputer, rangkaian , cetakan, tipografi, manusia atau selainnya termasuk, tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau masalah yang mungkin berlaku yang berkaitan dengan administrator Cabaran, pemprosesan atau penilaian atau penyediaan Penyertaan / Foto, pengumuman hadiah atau dalam mana-mana bahan yang berkaitan dengan cabaran. Pihak Siaran juga tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan pada mana-mana sistem komputer akibat daripada penyertaan semasa mengakses atau memuat turun maklumat berkaitan dengan Cabaran ini atau Laman Web Cabaran. Pihak Siaran tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, dicuri, ditangguhkan, aksara berselerak, tidak lengkap, tidak tepat, penyertaan atau Foto yang mengelirukan atau lewat. Penaja berhak mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan kelayakan dan segala Penyertaan yang berkaitan bagi mana-mana individu yang mengganggu atau cuba mengganggu proses penyertaan atau operasi Cabaran atau Laman Web Cabaran; melanggar Peraturan Rasmi; atau bertindak dengan cara yang lakon atau mengganggu, atau dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu mana-mana orang lain. Sebarang percubaan oleh mana-mana orang dengan sengaja merosakkan Cabaran operasi mungkin melanggar undang-undang jenayah dan sivil, dan jika berlaku percubaan tersebut, Penaja berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan ubatan lain (termasuk yuran guaman) daripada mana-mana orang sedemikian, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kegagalan Penaja untuk menguatkuasakan mana-mana terma Peraturan Rasmi ini tidak akan membentuk penepian peruntukan tersebut. Penaja berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan, mengubah atau menggantung Cabaran bagi sebarang sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jika cabaran ini tidak mampu berjalan seperti yang dirancang bagi sebarang sebab, termasuk jangkitan oleh virus komputer, pepijat , penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, atau sebarang sebab lain yang merosakkan atau menjejaskan pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti, atau kelakuan Cabaran yang betul, dan jika ditamatkan, untuk menentukan finalis dan / atau pemenang (seperti berkenaan) dari kalangan bukan suspek, Penyertaan / Foto berkelayakan yang diterima sebelum pembatalan dengan menggunakan prosedur penilaian yang dinyatakan di atas.

Bagi penduduk Quebec: Sebarang tindakan undang-undang berkenaan dengan penjalanan atau organisasi publisiti Cabaran boleh dikemukakan kepada Régie des alcools, des courses et des jeux untuk keputusan. Sebarang tindakan undang-undang berkenaan pemberian hadiah boleh diserahkan kepada Régie hanya untuk tujuan membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian.

Pemberian Hak/Siaran Publisiti: Dengan menyertai Cabaran, peserta memberikan Penaja, sekutu-sekutunya, anak-anak syarikat, memperuntukkan, pemegang lesen, dan wakil-wakil undang (secara kolektif, "Pihak berlesen") tidak boleh dibatalkan, kekal, di seluruh dunia, tanpa royalti, lesen yang dibayar sepenuhnya untuk digunakan, menghasilkan semula , mengedit, memasar, menyimpan, mengedar, mengatur semula, menambah atau memadam daripada, menterjemah, menyesuaikan, atau menyemak dan / atau mengubah Penyertaan, memaparkan secara awam dan peribadi, berkomunikasi, melaksanakan secara awam dan peribadi, menghantar, membuat kerja-kerja terbitan berdasarkan, dan menggalakkan Penyertaan, untuk editorial, komersil, promosi, sebab peraturan atau undang-undang dan segala tujuan lain. Di samping itu, peserta dengan ini memperuntukkan Pihak berlesen semua royalti, hak bukan eksklusif, gelaran, dan kepentingan yang mungkin ada dalam mana-mana penghasilan semula, produk, atau kerja terbitan yang menggunakan atau menggabungkan Penyertaan oleh Peserta dan Peserta Photo. Peserta dan Peserta Photo mewakili dan menjamin bahawa: (i) segala hak Penyertaan dimiliki oleh Peserta / Peserta foto dan Penyertaan itu tidak melanggar mana-mana hak cipta atau mana-mana hak pihak ketiga yang lain serta tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan, (ii) Peserta / Peserta Photo berhak untuk memberikan apa-apa dan semua hak yang diperlukan dan lesen yang diberikan di sini, termasuk tanpa had, semua hak cipta yang diperlukan dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Penyertaan, bebas dari semua tuntutan dan bebanan tanpa melanggar hak-hak mana-mana orang atau entiti, termasuk apa-apa hak untuk privasi atau publisiti, (iii) peserta adalah pengguna bona fide produk ageLOC dan kenyataan yang dibuat oleh peserta dalam Penyertaan telah benar-benar mencerminkan beliau / pandangan secara jujur​​, kepercayaan, perasaan atau pengalaman tanpa sebarang pewakilan palsu atau mengelirukan, (iv) Peserta dan Peserta Photo ini menanggung rugi dan melindungi Pihak berlesen terhadap apa-apa tuntutan dari pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan Penyertaan dan hendaklah membayar pampasan kepada Pihak berlesen terhadap sebarang kerugian dalam apa juga bentuk yang ditanggung atau akan ditanggung oleh Pihak berlesen yang berbangkit daripada atau berhubung dengan tuntutan pihak ketiga tersebut dan peserta dan Peserta Photo mengetepikan sebarang hak untuk memeriksa atau meluluskan kegunaan Penyertaan atau untuk diberi pampasan bagi apa-apa penggunaan tersebut. Mengambil bahagian dalam Cabaran memberi kebenaran kepada Penaja dan wakilnya untuk menggunakan nama, maklumat biografi, gambar / potret, persamaan dan / atau suara dan Penyertaan Peserta dan Peserta Photo untuk tujuan pengiklanan, promosi, perdagangan dan lain-lain, tanpa sebarang bayaran pampasan, pemberitahuan atau kebenaran, melainkan jika dilarang oleh undang-undang.

Had Liabiliti: DENGAN MENYERTAI, PESERTA BERSETUJU BAHAWA PIHAK SIARAN TIDAK MEMPUNYAI LIABILITI (KECUALI SETAKAT PEMBATASAN TIDAK BOLEH DIKUATKUASAKAN OLEH UNDANG-UNDANG TEMPATAN) APAPUN UNTUK, DAN AKAN DIADAKAN TIDAK BERBAHAYA OLEH PESERTA / PESERTA PHOTO UNTUK APA-APA LIABILITI UNTUK SEBARANG KECEDERAAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN JENIS DENGAN ORANG TERMASUK KEMATIAN DAN HARTA, HUTANG DALAM KESELURUHAN ATAU BAHAGIAN, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DARI PENERIMAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN ATAU PENYALAHGUNAAN SEBARANG HADIAH ATAU PENYERTAAN DALAM CABARAN INI. Peserta mengaku dan memberi jaminan bahawa dia telah membaca Peraturan Rasmi dan biasa sepenuhnya dengan isi kandungannya.

Undang Pentadbiran dan Tempat: Mahkamah Utah (negeri dan persekutuan) yang terletak di Amerika Syarikat mempunyai bidang kuasa tunggal yang sama untuk mengawasi mana-mana kontroversi mengenai Cabaran dan undang-undang Negeri Utah dan Amerika Syarikat. Setiap peserta mengetepikan apa-apa dan semua bantahan terhadap bidang kuasa dan dengan ini secara muktamad mengemukakan kepada tempat mahkamah tersebut dalam Utah di Amerika Syarikat.

Keberasingan: Sekiranya mana-mana peruntukan Peraturan Rasmi ini, bagi apa-apa sebab, dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa, peruntukan tersebut akan menjadi tidak berkesan untuk bidang kuasa tersebut sahaja, tanpa membatalkan atau menjejaskan peruntukan lain dalam Peraturan Rasmi ini atau menyentuh kesahihan, kesahan atau penguatkuasaan peruntukan sedemikian dalam apa-apa bidang kuasa lain.

Peraturan Tadbir: Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara Peraturan Rasmi dan pendedahan atau penyata lain yang terkandung dalam mana-mana bahan-bahan berkaitan dengan Cabaran, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, borang pendaftaran Cabaran, Peraturan Rasmi ini akan dipakai bagi mentadbir, dan mengawal.

Privasi: Penaja menghormati hak privasi anda. Dengan memasuki Cabaran ini dan secara sukarelanya memberikan maklumat anda, anda dan Peserta foto bersetuju kepada koleksi Penaja, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi selaras dengan Dasar Privasi Penaja di http://www.nuskin.com/en_US/corporate/legal.html untuk mentadbir Cabaran ini. Dengan menyertai Cabaran ini dan secara sukarelanya memberikan maklumat anda, anda bersetuju kepada koleksi Penaja, pemindahan di Amerika Syarikat, dan penggunaan data peribadi untuk mentadbir Cabaran dan jaminan untuk memperolehi persetujuan yang sama dan persetujuan Foto peserta. Mana-mana orang yang layak (i) mengakses data peribadinya, (ii) meminta pembetulan yang tidak lengkap, data yang tidak betul atau berlebihan dan (iii) menarik balik kebenarannya untuk memproses data peribadi. Penaja mematuhi sepenuhnya dan memenuhi prinsip-prinsip yang dipersetujui dalam 200O EU-US "Perjanjian Safe Harbor". Penaja dan Administrator akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk mengelakkan segala bentuk perubahan, kemusnahan, penyebaran atau tidak membenarkan akses ke atas data. Data peribadi tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga. Sebarang soalan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi boleh dihantar melalui pos ke alamat Nu Skin di Belgium Nv. Sebarang aduan, serta perlaksanaan hak-hak yang dinyatakan di atas (i), (ii) dan (iii), memerlukan pos berdaftar, bertarikh, ditandatangani dan disertakan dengan bukti identiti.

Nota kepada Ahli-ahli Kesatuan Eropah: Data peribadi yang disampaikan melalui borang penyertaan diproses mengikut undang-undang Belgium 8 Disember, 1992 mengenai Perlindungan Privasi oleh Administrator yang melantik Nu Skin Belgium Nv / Sa The Corporate Village, Building D Elsinore, Leonardo Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, Belgium (Nombor berdaftar: 455.925.635) untuk memproses data peribadi.

Senarai Pemenang: Nama pemenang akan terdapat di www.TR90.com selepas 14 Mac 2014.

Penaja/Administrator: Penaja Cabaran ialah Nu Skin Enterprises, Inc., 75 West Center, Provo, UT 84601 USA. Administrator Cabaran ialah: Brandmovers, Inc., 1575 Northside Drive, Building 200, Atlanta, GA 30318 USA.